Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

ÖZEL ERAL OKULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve İŞLENMESİ POLİTİKASI 

1- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Bu bilgilendirme yazısı ile ÖZEL ERAL OKULLARI (“Okul” olarak anılacaktır.) Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası gereği verilerin gizliliğini ve güvenliğini nasıl sağladığımızı anlamanıza yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

ÖZEL ERAL OKULLARI olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak verilerinizin işlenerek korunmasına, veri güvenliği ve gizliliğine önem vermekte, kanunda belirtildiği şekilde Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen şekilde ve kanunda belirtilen sınırlar içerisinde işlemekteyiz.

Bu nedenle Gizlilik Politikamızı dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz.

ÖZEL ERAL OKULLARI tüm veli, öğrenci, öğretmen ile her ne şekil adı altında olursa olsun Okul ile ilişkili tüm kurum, kuruluş ve 3. kişilerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır.) ile Anayasada çerçevesi çizilen ve uyulması gereken kriterlere uygun olarak işler ve saklanmasını sağlar. Buna ilişkin olarak KVKK çerçevesinde, Okul tarafından farklı kanallar ve hukuki nedenlerle temin edilen kişisel veriler, Okul nezdinde kaydedilmekte ve güvenli şekilde saklanmaktadır. Kaydedilerek saklanan bu verileri kanunların emrettiği, ilgili yasal mevzuatın izin verdiği ve/veya veri sahibinin açık rızasının bulunduğu durumlarda 3. kişiler ile paylaşılabilmekte ve/veya devredilebilmektedir.

Okul nezdinde kayıt altında bulunan ve saklanan verilerin güvenliği ile yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi, yine Okul tarafından her türlü idari ve teknik tedbirler alınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

2- İŞLENEBİLECEK ve SAKLANABİLECEK KİŞİSEL VERİLER

ÖZEL ERAL OKULLARI ile Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim kademelerinin herhangi birinde eğitim-öğretim için sözleşme akdeden tüm öğrencilerin, velilerin ve çalışanların;

 • Kimlik / Nüfus Cüzdanı bilgileri, (T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı, Doğum Yeri-Tarihi, Cinsiyet, Seri No, Cüzdan Kayıt No, Anne Baba Adı Soyadı, Medeni Durumu, Cinsiyet, Uyruk, Din, Kan Grubu, Cüzdanın Kayıtlı Olduğu İl – İlçe ve Kayıt Numaraları), varsa Pasaport kayıtları, varsa Sporcu Lisans kayıtları,
 • Sabit ve Mobil Telefon Numarası, Adres bilgileri, Elektronik Posta,
 • Meslek, Unvan ve İş Yeri bilgileri,
 • Varsa Velayet kararlarına ilişkin bilgi ve belgeler, varsa Nafaka bilgileri,
 • Öğrencinin kendisine ve aile fertlerine ait medeni bilgiler ile aile durum bilgileri, Anne/Baba Nüfus Bilgileri, Kardeş / Kardeşlerine dair bilgiler, Öz / Üvey olduklarına dair bilgiler,
 • Fotoğraf, kamera kaydı, okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin video (ses ve görüntü) ve fotoğraf kayıtları,
 • Okul tarafından verilecek burs ve her türlü mali yardım konularında kullanılmak üzere velinin sahip olduğu Menkul / Gayrimenkul ve Kira bilgi ve belgeleri, (Kira Rayiç bilgileri dahil)
 • Maaş ve Aylık Gelir bilgileri, Banka Hesap bilgileri, Vergi Numarası,
 • Öğrenciye ait her türlü sınav ve karne puanları, rehberlik servisi, rehber öğretmen, sınıf rehber öğretmeni, danışman öğretmen kayıtları, veli toplantısı tutanakları,
 • Okul öğrencisi ile ilgili ise veli tarafından paylaşılacak Öğrenci Not Durumu, Transkript, varsa dikkat edilmesi gereken psikolojik rahatsızlıklar ve olası acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek genel sağlık bilgileri, aile fertlerinin hastalık ve genetik rahatsızlık bilgileri, Aşı bilgileri, Kan grubu, varsa alerji ile tedavi anında gerek duyulması muhtemel her türlü sağlık bilgisi, (Toplanan tüm sağlık verileri kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılacaktır.
 • Okul tarafından sunulacak hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğini sağlayacak, gerekli diğer bilgiler işlenerek saklanmaktadır.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEPLERİ, İŞLENMESİ ve AMACI

ÖZEL ERAL OKULLARI tarafından toplanan veli ve öğrenciye ilişkin kişisel veriler KVKK ‘da belirtildiği üzere,

  1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
  3. Belirli, açık, doğru, haklı ve yasal amaçlar için işlenme,
  4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanma ilkelerine uygun olarak,
   1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
   3. ÖZEL ERAL OKULLARI’ nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
   4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
   5. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması, şartlarıyla; öğrencilerin güvenlik, sağlık ve huzurlarının korunması, öğrencilerin karşılaşabileceği okul ile ilgili/ilgisiz problemlerinin çözülmesi, Okulun her türlü ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, akdedilmiş veya akdedilecek sözleşme ile verilecek hizmetlerin kalite ve sürekliliğinin sağlanması, Okul nezdinde gelişen olaylar ile ilgili bilgi iletilmesi, Okulun verdiği hizmetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi, planlanması, değiştirilmesi, veli ve öğrenci memnuniyetinin sağlanması, Okulun yenilik, ürün ve hizmetlerinden faydalanılması, amacıyla yasal mevzuatlara uygun otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenip, tutulmaktadır.

Öğrencilerin ve velilerinin verileri ÖZEL ERAL OKULLARI tarafından yürütülen eğitim öğretim etkinliklerinin yerine getirilmesi aşamalarında aşağıdaki amaçlarla yasal mevzuat ve kanuna uygun olarak aşağıda belirtilen kapsamda toplanabilecek işlenebilecektir.

Okula kayıt süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Okula ilk kayıt yapılırken öğrenci ve velinin kayıt sürecinde toplanması ve işlenmesi gereken bilgilerini içeren evrakları kapsayan dosyaların düzenlenmesi.
 • Öğrenci ve velilere ait bilgilerin ÖZEL ERAL OKULLARI bünyesinde öğrencilik hayatı devam

ettiği sürece Okul tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğretim süreçlerinde kullanılması.

Genel eğitim öğretim süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi, takip edilmesi ve desteklenmesi.

Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülen süreçler kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrenci ile ilgili gerekli veri ve bilgilerin kurum çatısı altında ya da kurum dışında tüm eğitim öğretim süreçlerinde kullanılabilmesi için kayıt altına alınması, e-okul sistemine işlenmesi ve gerektiğinde yasal çerçeve içerisinde ilgili taraflarla paylaşılması.
 • Öğrencilerin yıllık sınıf geçme ve ders başarılarının takibinin yapılması, gerekli tüm verilerin MEB yönetmeliklerinin belirttiği usul ve esaslarda e-okul sistemine yüklenmesi ve MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bilgi ve belgelerin hazır bulundurulması.
 • Okula devam kaydının tutulması ve gerektiğinde yasal mercilerle paylaşılması.
 • Diploma alan lise son sınıf öğrencilerinin diploma kayıtlarının ÖSYM ile paylaşılması ve diplomanın ilgili öğrenciye ya da yasal velisine teslim edildiğinin kaydının tutulması.
 • Dış tedarikçilerden temin edilen ancak okulda uygulanan deneme sınavları sonuçlarının işlenmesi ve muhafaza edilmesi.

Kurumsal iletişim ve Halkla İlişkiler kapsamında veri toplama amaçları:

 • ÖZEL ERAL OKULLARI bünyesinde gerçekleştirilen akademik, sosyal, sportif ve sanatsal çalışmaları, öğrenci projeleriyle ilgili bilgileri kapsayan aylık ya da üç aylık periyotlarla hazırlanan basılı veya elektronik bülten ve okul dergisi gönderimlerinin yapılması.
 • Okulda gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili duyuruların ve diğer tüm duyuru ve bilgilendirmelerin e-posta, SMS, Öğrenci Takibi ve Yönetimi Programı uygulaması, Google Classroom ve sosyal medya hesapları aracılığı ile yapılması.

Üniversiteye giriş sınavları danışmanlığı süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilerin gerek okul öğretmenleri tarafından, gerekse dış tedarikçimiz olan yayın grupları tarafından hazırlanmış deneme sınavlarına girmelerini sağlayarak akademik başarı durumlarının izlenmesi.
 • Mezun öğrencilerimizden yurtdışında lisans eğitimi almak üzere destek isteyenlere başvurdukları üniversite ve sınavlara yönelik süreçlerin takip edilerek destek verilmesi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencilerin bireysel akademik, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi.
 • Okul yönetimleri ve Rehberlik Servislerince öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması.
 • Veli toplantılarında veli ile öğrenci hakkında konuşulan önemli konuların kayıt altına alınması.
 • Gerekli görülen durumlarda varsa okul dışından destek alan öğrencilerin danışmanları ile bilgi alışverişinin sağlanması.
 • Okul Disiplin Kurulunda işlenen süreçlere yönelik kayıtların oluşturulması ve kayıt altına alınarak MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimler için bilgi ve belgelerin hazır durumda bulunması
 • İlkokul 1. sınıfa, Ortaokul 5. sınıfa ve Lise 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilere Akran Destek Programı ile okula uyum sürecine Rehberlik Servisi aracılılığı ile her kademede üst sınıf öğrencilerinin birlikte yürüttüğü çalışmalarla destek olunması.
 • Öğrenci ya da velisi tarafından bireysel olarak Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) yapılan başvurularda öğrencilere ait bilgilerin ve değerlendirme sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına iletilmesi.

Öğrenci Kulübü etkinlikleri, spor müsabakaları, toplum hizmeti çalışmaları, ulusal ve uluslararası projeler, okul dışında diğer okul ve üniversitelerde gerçekleştirilen etkinlikler vb. süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Sporcu öğrenciler ve velileri ile yapılan sözleşmelerinin kayıt altına alınması.
 • Sporcu öğrencilerin lisans belgelerinin kayıt altına alınması.
 • Turnuvalara katılmak isteyen öğrenciler için ilgili federasyonun talep ettiği belgelerin hazırlanması.
 • Okul yıllığı içeriğinin uygun bir şekilde hazırlanması.
 • Gezilerde servis kullanılması durumunda ulaşımın sağlanması.
 • Kulüp faaliyetleri sırasında öğrenci faaliyetlerinin gözlemlenmesi ve öğretmen görüşlerinin kayıt altına alınması, böylelikle istenmeyen bir davranış gözlemlendiğinde gerekli müdahalenin yapılabilmesi ve olası kamu denetimleri için kulüp dosyalarının hazır bulunması.
 • Toplum hizmetleri projelerinin kayıt altına alınması.
 • Toplum hizmetlerine yönelik video ve fotoğraf kayıtlarının projeler adına açılan sosyal medya hesaplarında ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanımıyla projelere yönelik kısa filmler oluşturarak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, projeye yönelik görsel ve işitsel kayıtlarla belgesel çalışmaları yürütülmesi ve bu çalışmaların sosyal medya hesaplarında paylaşılması.
 • Yurtiçi ve yurtdışı konferans kayıt süreçlerinin işletilmesi, konferansı gerçekleştirecek kurumlar ile öğrenciler arasında iletişimin sağlanması.
 • Yurt içi ve yurtdışında gerçekleştirilen konferanslar esnasında çekilen video ve fotoğrafların sosyal medya, e-bülten ve Okulun internet sayfasında paylaşılması.

Revir süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • ÖZEL ERAL OKULLARINDA öğrencilik yapılan yıllar boyunca periyodik sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesi ve sağlık dosyalarının oluşturulması.
 • Öğrencilerin kişisel sağlık dosyalarının kayıtları kapsamında gerekli olması halinde öğrenci sağlık bilgilerinin Okul içerisinde ilgili birimler ile paylaşılması.
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında farklı sağlık kurumlarından alınan dinlenme ve istirahat raporlarının Okul tarafından kabulü ve onaylanması, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ve kayıt altında tutulması.

Kütüphane süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Okul kütüphanesinin sahip olduğu kitapların kayıtlarının alınması.
 • Okunan kitaplara yönelik konu, yazar, okur kitlesi vb. kategoriler bazında istatistiksel kayıtların tutulması.
 • Okul kütüphanesinden öğrenciye geçici süreyle faydalanması için ödünç verilen kitapların tekrar kütüphaneye tesliminde yaşanabilecek gecikmelere veya kayıplara karşı önlem almak maksatlı takip edilmesi.

Muhasebe ve ödeme süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Velilerin öğretim ücretlerini ödemeleri ile ilgili ödeme planlarının yapılarak velilere verilmesi, ödemelerin takip edilmesi ve kayıt altına alınması.
 • İndirim ve çeşitli burs olanaklarından faydalanmak isteyen veli ve öğrencilerin okul başarıları ve ekonomik durumlarına istinaden taleplerinin değerlendirilmesi.

Okul binaları girişlerinde, bina içlerinde ve internet erişimlerinde güvenlik kapsamında veri toplama amaçları:

 • Bina içi ve dışı ortak kullanım alanlarında kamera kaydı ve internet erişimlerinin kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması.

Bunlara ek olarak, ÖZEL ERAL OKULLARI kurumsal hafızasını korumak, mezunlarla iletişimimizi aktif olarak sürdürmek amacıyla mezun öğrencilerimizin iletişim bilgileri de kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır.

4- KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

ÖZEL ERAL OKULLARI öğrenci, veli, öğretmen ve çalışan personel ile ilgili kişisel verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, akdedilen kayıt/iş sözleşmesi sırasında ve/veya sonrasında, elektronik ortamlarda ve diğer her türlü yasal yollarla internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ilgili birimleri ile toplamaktadır.

Toplanan kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, ÖZEL ERAL OKULLARI internet sayfası kullanıldığında/okulun internet sitesi ziyaret edildiğinde, okul tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlandığında kişisel veriler işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen kişilere yönelik veri işleme süreçleri yürütülürken kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hareket edilmektedir. ÖZEL ERAL OKULLARI kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta belirtilen işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklamaktadır. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5- İŞLENEN VERİLERİN AKTARILMASI VE PAYLAŞILMASI

ÖZEL ERAL OKULLARI tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, yasal mevzuatlar kapsamında, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, ilgili bakanlıklar, SGK, Yargı Mercileri ile diğer tüm yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, gerekli hallerde, hastane, poliklinik vb. sağlık kuruluşları, doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile öğrencinin sağlık bilgileri(özel veriler) hariç olmak üzere (yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydı ile) hukuk büroları, mali müşavirlikler, danışmanlar, denetçiler, tedarikçiler ile yalnızca açık rıza bulunması halinde 3. kişilere ve okul yetkilileri ile okulun sahibi olduğu şirket ortaklarına kanunun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen şartlarda aktarılabilecektir.

Bu çerçeve içinde kalmak koşuluyla ÖZEL ERAL OKULLARI:

 • Okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere okulun sosyal medya hesapları ve ÖZEL ERAL OKULLARINA ait internet sitelerinde yer vermek suretiyle görsel kayıtların paylaşımı,
 • Öğrencinin psikolojik gelişiminin takibi ve desteklenmesi amacıyla gerekli görülen özel durumlarda –varsa- öğrencinin uzman danışman psikoloğu ile bilgi paylaşımı,
 • Yurtiçinde üniversite sınavına hazırlık sürecinde deneme sınavı uygulamalarından faydalanılan yayıncılık firmaları ile veri paylaşımı,
 • Konferans, turnuva, gezi vb. etkinliklere katılımın gerçekleştirilebilmesi için etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşlarla kimlik verisi paylaşımı,
 • Okula ve okulun öncülük ettiği etkinliklere ulaşımın sağlanması amacıyla okulun anlaşmalı servis firmalarıyla adres ve iletişim bilgisi paylaşımı,
 • Öğrencilerin sağlıklarının gözetilmesi amacıyla okul yemekhanesi ve okulda görevli gıda mühendisi personel ile sağlık verisi paylaşımı,
 • Okul yıllığının hazırlanması sürecinde basımevi/yayınevi ile fotoğraf paylaşımı,
 • Yurtdışı üniversite başvuru süreçlerinin yürütüldüğü aracı sistem ve platformlar ve üniversitelerle veri paylaşımı,
 • Okul ücretlerinin ödenmesi sürecinde anlaşmalı bankalarla sözleşmenin kurulmasından doğan veri paylaşımı yapmaktadır.

Kişisel veriler, okul ile akdedilen veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilecek hizmetler ile ilgisi olan taraflarla ilgili olduğu ölçüde paylaşılmaktadır. Saklanan kişisel veriler hukuksal esaslar çerçevesinde ve hukukun izin verdiği süre içinde ÖZEL ERAL OKULLARI ve bağlı olduğu şirket birimleri tarafından SMS, e-posta ve posta yoluyla bilgilendirme maksadıyla, kişisel verilerden biri olan öğrenci fotoğrafları eğitim kurumu içi ve dışındaki eğitim faaliyetleri için tanıtım amacıyla kullanılabilmektedir.

6- VERİ İŞLEME SÜRESİ

Veli, öğrenci, öğretmen ve çalışan personele ait kişisel veriler, yasal mevzuatta gösterilen süreler doğrultusunda veya verilerin tutulma amaçlarının ortadan kalkması anına kadar işlenebilecektir. Hukuken gereken durumlar ile haklı nedenlerin bulunmaması halinde, Okul, bünyesinde oluşturduğu yok etme ve anonim hale getirme süreçleri çerçevesinde, işlediği ve sakladığı verileri re’sen silecek ve anonim hale getirecektir. Bu haller dışında veri sahiplerinin, Okul tarafından işlenen ve saklanan verilerinin silinmesi, yok edilmesi ve/veya anonim hale getirilmesini talep hakları yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

7- KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

ÖZEL ERAL OKULLARI tarafından işlenen ve saklanan kişisel verilere ilişkin olarak veri sahipleri,

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi isteme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya hatalı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve verilerin aktarıldığı üçüncü şahıslara bu düzenlemelerin bildirilmesini isteme,
  6. Yürürlükteki Yasal Mevzuat kapsamında işlenen ve saklanan kişisel verilerin, işlenme ve saklama nedenlerinin ortadan kalkması nedeniyle, silinmesini veya yok edilmesini isteme ile paylaşılan üçüncü kişilere bu talebin bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

8- KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

ÖZEL ERAL OKULLARI, kişisel verilerin,

  1. Hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilebilmesini önleme,
  2. Korunmasını sağlamaya yönelik olarak, verilere erişim izni olan yetkili personeli bilgilendirme ve gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alma,
  3. Elektronik ortamda bulunan veriler ile ilgili gerekli teknik şifreleme, koruma ve saklanma işlemleri, fiziki olarak erişimi yetkilendirilmiş personel aracılığı ile yapma gibi teknik ve idari tedbirleri almıştır.

9- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN OKULA BAŞVURULARI

ÖZEL ERAL OKULLARI, yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında mevcut hakların kullanılması

amacıyla veri sahiplerinin veya ibraz edilecek geçerli ve noterlikçe düzenlenmiş vekaletnameye sahip yasal temsilcilerinin taleplerini, kimliklerinin tespiti sağlanmak kaydı ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, yetkili resmi kurumlarca düzenlenmiş kimlik belgesi yerine geçer evrak) Okula hitaben yazılacak dilekçe ile işleme alır. Okul yine yürürlükteki yasal mevzuattaki hükümler çerçevesinde gerekli bilgilendirme ve talep edilen işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.

10- BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

İşbu Aydınlatma Beyanı metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir. Kanundan kaynaklanan saklama yükümlülüğümüz kapsamında

belirli bir süre ile saklanması zorunlu olan kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, ÖZEL ERAL OKULLARI niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükârda en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

ERAL OKULLARI (Çukurova Kampüs)
Adres: Huzurevleri Mah. 77123 Sk. No:3 01360 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL MİNİ ANAOKULU
Adres: Güzelyalı Mah. 81128 Sk. No:4 01170 Çukurova Adana, Türkiye

ERAL İLKOKUL & ORTAOKUL
Adres: Güzelyalı Mah. 81107 Sk. No:3/1 01170 Çukurova Adana, Türkiye 

ERAL ANADOLU – FEN LİSESİ
Adres: Güzelyalı Mah 81108 Sk. No:16 01170 Çukurova Adana, Türkiye

444 3725
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram